Inom de flesta organisationer och företag där det saknas en tydlig och tillgänglig integrationsstrategi finns en stor risk för ad-hoc-integrationer. Den enklaste och snabbaste vägen styr riktningen och över tid skapas en teknisk skuld som är svår och kostsam att komma tillrätta med.

Integrationsstrategi

Det finns därför oftast ett behov av styrning och strategi när det gäller integration. Till hjälp finns ett antal olika förhållningssätt du kan använda för att skapa ett embryo till en uttalad strategi eller vägledande principer för dina systemsamband. Fortsätt läsa för att få tips om hur du kan gå till väga.

Utan strategi skapas spaghettinystan av integrationer

Det är, som nämndes ovan, vanligt med en organisk tillväxt av integrationer. Varje integration tas fram för ett rådande behov, ofta med fokus på att information måste kunna föras över mellan ett fåtal specifika system just här och nu. ”Punkt till punkt”-integrationer är vanliga, och lite tid ges till att skapa ett sammanhängande ekosystem av system – behovet finns ju här nu!

Om man väljer denna väg börjar den ökända spaghettin av integrationer växa fram och är svår att nysta ur. Att låta integrationer växa fram på detta sätt skapar en mängd problem, framförallt att det saknas sammanhållning och harmonisering av integrationslandskapet och verksamhetens information. Sällan dokumenteras integrationerna i någon större utsträckning, vilket gör det ännu svårare att förvalta eller vidareutveckla applikationerna som stödjer dem. Dessa problem brukar leda till att verksamheter börjar fundera på eller formulera en strategi för sina integrationer.

Vi behöver en integrationsstrategi; var ska vi börja?

En strategi kan vara mer eller mindre extensiv, men bör utgå från förutsättningarna i just din organisation. Oftast räcker det med ett par dokumenterade principer som är kommunicerade och som alla kan ta del av. Dessa principer kan innehålla allt från att integrationer ska vara löst kopplade, baserade på en komponentbaserad eventdriven arkitektur, till att alla nya integrationer ska föredras i ett arkitekturråd eller vara sammanhållna i ett ICC – Integration Competence Center. För att principerna ska upprätthållas bör de vara baserade på möjligheterna i er verksamhet kring rätt kompetens, resurser och med hänsyn till den interna kulturen.

Att du har koll på verksamhetens information och hur den förvaltas är ett krav för att skapa en framgångsrik integrationsstrategi. För att kunna avgöra när och hur information behövs i form av integrationer krävs en förståelse för varifrån den kommer och hur den flödar genom verksamheten. Här kan kartläggningar i form av informationsmodeller, applikationskartor eller förmågemodeller skapa bättre förutsättningar att leverera rätt information till rätt mottagare.

Vilka effekter kan vi förvänta oss av en etablerad integrationsstrategi?

Redan med en väldigt enkel integrationsstrategi baserad på ett fåtal principer kan en organisation börja dra fördelar och få positiva effekter i sitt integrationsarbete. Med en dokumenterad och framförallt kommunicerad strategi, som definierar ett ramverk för hur integrationer ska byggas och vidareutvecklas, kommer förvaltningen av integrationer kunna bedrivas effektivare och till en lägre kostnad. Detta innebär också att den tekniska skulden kan minskas.

Tack vare en tydlig integrationsstrategi är det möjligt att fokusera mer av sin energi på att utveckla verksamheten och mindre till att släcka bränder som uppstår till följd av komplicerade systemsamband. Detta kommer över tid ge tydliga effekter i form av ökade konkurrensfördelar på grund av lättare rörlighet och en ökad affärsnytta av befintlig affär.

Lösningsarkitekterna på Forefront Consulting diskuterar gärna hur du kan ta nästa steg för att optimera och effektivisera dina integrationsstrategier. Kontakta Marko HolappaAv: Fredrik Wiklund, Jonas Walter och Tim Janke.