Den traditionella finansavdelningens roll är historia. Dagens ekonomi- och finansavdelningar har många fler intressenter än tidigare och kraven på finansorganisationen har utvecklats och sträcker sig bortom redovisnings- och transaktionsrelaterade frågor. Behovet att tillgodose intressenter med affärskritiska insikter som aktivt kan stärka beslutsfattandet har aldrig varit mer påtagligt.

Finans

För att möjliggöra och stötta de nya kraven behöver finansavdelningens proaktivitet öka för att som analytisk och strategisk affärspartner leverera insiktsfulla analyser. Detta görs med relevant data som sträcker sig bortom den information som finns i huvudboken.

Digitaliseringen ställer nya krav

Ett av de främsta argumenten som talar för ytterligare behov av förändring är att vår omvärld ständigt utvecklas och det i allt snabbare takt. Det är inte bara en hypotes, utan ett faktum, att utvecklingen pressar företag att snabbt kunna ställa om. Finansavdelningar måste därför våga ta ett stort kliv från traditionella arbetssätt som ofta innebär att den så viktiga analysen stannar av vid insamling av data och sammanställning i Excel. Vi behöver gå från att leverera information till insikt och handling. Tidskrävande och manuella arbetsmoment är en omfattande form av resursslöseri som begränsar finansavdelningarnas möjlighet att bli de strategiska affärspartners verksamheten behöver. En konsekvens av detta blir att verksamhetens beslutsfattande fortsatt baseras på historiska siffror eller på magkänslan.

Effektiv förändringsledning – en förutsättning

Fokus på den finansiella transformationen är tyvärr ofta begränsad till att byta ut eller uppgradera ett befintligt stödsystem. Ny teknik är en viktig del i möjliggörandet av snabbrörlighet, men frågan om att ta sig från nuläge till drömläge handlar om mer än bara val av ett nytt systemstöd. Startpunkten ligger i en grundlig analys, stark ledning och effektiv förändringsledning.

Att skapa förutsättningar för att uppnå de nya kraven bör vara ett av de viktigaste övergripande målen med en finansiell transformation. En utgångspunktpunkt för att möta förändringstakten ligger i att aktivt investera i aktiviteter som skapar mervärde, ger insikt och minimerar den tid som läggs på transaktionshantering. Genom standardisering och förenkling av kärnprocesser och system kan resurser frigöras och förflyttas till att jobba mer affärsnära och strategiskt. Denna typ av effektivisering kommer successivt attt leda till en synbart förbättrad leveransförmåga av djupare och bättre affärsinsikter.

Affärsnyttan i fokus

En lyckad finansiell transformation börjar med att ifrågasätta tidigare modeller och processer. Våga se vad som behöver tillföras och om förmåga finns att leverera de mervärden och affärskritiska insikter verksamheten behöver. Vilka processer har förbättringspotential inom er organisation och var vill ni vara innan nästa kvartalsbokslut? Skapar era kärnprocesser verkligen den nytta organisationen behöver för att leverera i både nuläge och enligt framtida behov, och är dessa tillräckligt standardiserade för att prata automatisering? Är era samverkansprocesser tillräckligt effektiva för att stötta det interna samarbetet en snabbrörlig organisation kräver? Och slutligen, har ni rätt kompetens för att skapa er nya finansorganisation?

Den traditionella finansorganisationen är historia och framtidens finansavdelning kommer att inte att enbart bestå utav ekonomer. Tvärfunktionella team och nya kompentenser kommer att krävas. Frågan om er ledning och organisationskultur verkligen stöttar den förändring som behövs kommer vara av avgörande vikt. Förändringar förutsätter alltid en förmåga att våga utmana och ifrågasätta gamla modeller och processer och det är där en transformation måste börja.

Av Lilian Martinez, Managementkonsult på Forefront Consulting