Vår bransch behöver fler kvinnor. Statistiken om könsfördelning från exempelvis IT & Telekomföretagen är tyvärr inga siffror att hurra för. På Forefront trotsar vi de förutsättningarna. Vi vill öka andelen kvinnor för att det stimulerar, berikar våra kunder, ger bättre lösningar, dynamisk arbetsmiljö med följden bättre lönsamhet.

Jämställdhet och jämlikhet

Det är såklart inte bara könsfördelningen som räknas. Mångfald handlar i grunden om en öppenhet för olikheter. Det är en självklarhet för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, etnicitet, ålder etc.

I flera år har vi haft jämn könsfördelning som ett strategiskt mål på ledningsnivå. I nuläget är 50/50 fortfarande långt bort men utvecklingen går i rätt riktning år efter år. I nuläget är vi 32% kvinnor på hela bolaget. I styrelsen är vi 20% kvinnor, siffran har legat fast under ett flertal år men aktiviteter pågår för att justera siffran uppåt.

Vad gör vi då?

Vi mäter såklart. Exempelvis via lönekartläggningar, upplevd jämställdhet via medarbetarundersökningar. I vår rekryteringsprocess mäter vi könsfördelning från antal kandidater i process och givetvis antalet vi i slutändan anställer.

I sann Forefront-anda har vi flera initiativ som kommer från medarbetarna själva som både uppmuntras och sponsras. Det interna nätverket Femmefront är ett sådant initiativ. Nätverket startades i slutet av 2016 och avser att stärka kvinnor inom teknikrelaterade områden och lyfta fram förebilder vi har på Forefront. Vi har även tillsatt en intern arbetsgrupp för det övergripande strategiska arbetet kring jämställdhet och mångfald. Externt är vi en del av flera nätverk för företag som tillsammans strävar mot en mer jämställd konsultbransch – TechEq är ett sådant exempel.

Vår kultur och värdegrund är otroligt viktiga för oss. Vad gäller konferenser och sociala aktiviteter så erbjuder vi alltid en bredd, för att det ska passa så många som möjligt. En annan viktig del är vår interna kommunikation, att vi vågar lyfta och prata om våra fördomar och bias. Vi har genomfört workshops på det temat både på våra ledarseminarier och i våra affärsområden.

Vi ser löpande över våra interna policys och även kundavtal för att våra konsulter alltid ska ha en god arbetsmiljö, oavsett vilken kund man är hos. Jämställdhet och mångfald är ingen sidofråga för oss utan vi arbetar aktivt för att det ska vara ett naturligt och självklart perspektiv inom samtliga våra kärnprocesser, för alla våra konsulter.