Idag räknar de flesta privatpersoner och företag med att de företag de väljer att köpa från eller samarbeta med tar ett ansvar för klimat och miljö. Företag som inte tar ansvar kommer inte att överleva i en tid där kunderna söker hållbara alternativ. Därav är det av yttersta vikt för företag att agera hållbart för dess framtida överlevnad. Det räcker inte med att skrapa på ytan längre, utan handlingar som påverkar hela leverantörskedjan premieras i form av fler och nöjdare kunder.

IT-skammen

I denna andra artikel i en serie om två tipsar vi om angreppssättet Software Competition, som kan användas för att lättare reda ut vilka systemleverantörer som lever upp till ditt företags krav, och där hållbarhet är en faktor. Detta som en del i att bidra till en mer hållbar ICT-bransch. I del ett, som du kan läsa här, beskrivs hur och varför ICT-branschens klimatpåverkan går under radarn.

73 procent av Sveriges konsumenter säger sig påverkas av hållbarhetsfrågor i någon mån när de beslutar att köpa en vara eller en tjänst (Sustainable Brand Index Official Report 2018, SB Insight). Av denna anledning är det viktigt att se över dessa aspekter även när det kommer till val av IT-lösningar. Att lyfta blicken och inte bara se till sitt eget bolag, utan även ställa krav på sina leverantörer ger företag möjlighet att ta ställning i dessa frågor. Detta ger goda förutsättningar för att skapa hållbara synergier längs med hela värdekedjan, i flera led.

Svårt att särskilja leverantörer

Den ökade digitaliseringen har förvisso medfört ökad transparens hos exempelvis mjukvaruleverantörer i och med upphandlingar, men det kan vara svårt att särskilja leverantörerna åt då de erbjuder liknande produkter eller tjänster. Över tid har upphandlingar periodvis varit tungt parameterstödda där pendeln sedan svängt och det har blivit vanligare med öppna upphandlingar där leverantören själv fått föreslå en lösning.

För att skapa betydande synergieffekter i strävan mot ett mer hållbart agerande inom ICT måste vi börja i den ände som kan skapa störst förändring – processen för upphandling av IT-lösningar

Software Competition – förenklar valet mellan olika lösningar

Forefront Consulting har sedan starten förenklat för kunder att ta genomtänkta beslut gällande val av systemleverantörer. Detta har lett till en metod för att, genom upphandlingsprocessen, vägleda företag mot mer hållbara leverantörsalternativ. För att hjälpa våra kunder med dessa upphandlingar har vi paketerat angreppsättet som vi har valt att kalla Software Competition, se bild nedan. I kort erbjuder Software Competition, utöver allt inom ramen för RFI och RFP, även en möjlighet för ditt företag att se hur potentiella leverantörer presterar genom ett verkligt case.

Software Competition

Inom ramen för detta angreppsätt finns möjlighet för dig att, utöver funktionella krav, även ställa krav på hållbarhetsaspekter. Det är möjligt att utifrån företagets egna hållbarhetspolicy sätta upp utvärderingskriterier som är viktiga när potentiella leverantörer utvärderas och därmed skapa ett varaktigt syfte. Genom att ta ansvar för miljön även vid upphandling av IT-system kan företag undvika att IT-skam, till skillnad från flygskam, hamnar på nyordslistan nästa år. Genom att bland annat se över systemleverantörerna kan du bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som ditt företag behåller en relevant position på marknaden.

Vill du veta mer, kontakta Charlotte Söderhjelm, hållbarhetschef på Forefront Consulting.
Av: Elin Larsson och Zenja Jefimova