Arkitekturarbete representerar för mig en mängd bra saker. Det är till exempel ett viktigt förhållningssätt när det gäller att säkra genomförandet av en verksamhetsstrategi. Att verksamhetens portföljfunktion och arkitekturfunktion bidrar genom att samverka för att prioritera förändringsinitiativ är därför helt avgörande.

Arkitekt på rätt plats

Se arkitektur som en navigator

Portföljstyrningsfunktionen samlar in och värderar olika förändringsinitiativ och arkitekturfunktionen tillhandahåller helhetssynen. Arkitektur bör fungera som en viktig navigator och hjälpa er att klargöra de olika förändringsinitiativens kontext. Genom arkitektur kan ni ännu tydligare visualisera olika initiativs strategiska bidrag och klargöra kopplingar till verksamhetens målsättningar. Därmed kan ni med hjälp av arkitektur tydliggöra ert pågående förändringsfokus, men även det långsiktiga bidraget.

Portföljfunktionen bör klargöra investeringsportföljen, med dess sponsorer (VEM) samt VAR i organisationen en förändring drivs, medan arkitekturfunktionen bör fokusera på att klargöra VARFÖR förändringen skall genomföras samt tydliggöra NÄR ett initiativ gör störst verkan. Dessa strategiska funktioner bör sedan tillsammans hjälpas åt och klargöra VAD förändringen ska omfatta samt HUR förändringsinitiativet ska drivas.

Mappa upp förändringsarbetet

Arkitekturkartor kan bidra till att synliggöra olika förändringsområden, klargöra viktiga överlapp, otydliga gap samt kritiska beroenden. Genom olika arkitekturmodeller kan ni visualisera och mappa förändringsarbetet och därmed bättre förankra vilka förändringar som gör störst nytta. Arkitekturfunktionen bör även bidra genom att visualisera och utvärdera olika förändringsscenarios. Jobbar ni agilt med produktstyrningsfunktioner bör arkitekturfunktionen vara med och bidra för att tydliggöra ”Definition of done”.

Av: Johanna Värild,  Forefront Consulting

Läs mer här om hur vi jobbar med Verksamhetsarkitektur