Den agila rörelsen har givit oss agila team, Continuous Delivery, Microservices och Cloudinfrastruktur. Dessa förmågor presenteras ofta som enkla lösningar på komplexa problem. Framgångsrik förändring handlar emellertid om att flytta fram positionerna iterativt, så att totalen växer och blir mer än summan av delarna. Små framgångar föder motivation, och attraherar talang som kan skala framgången.

Microservices och agila systemutvecklingsteam

Det självständiga teamet utgör grunden

Den agila rörelsen tar fasta på beteenden som gynnar förändringsförmåga. En fundamental beståndsdel är därför teamet. Ett litet, ansvarstagande team kan tillämpa korta beslutsvägar, informell spelfördelning, hög transparens och snabbt lärande för att både göra saker rätt, och att göra rätt saker. Ett väl sammansatt team kan lösa komplexa uppgifter autonomt, vilket dels stärker känslan av att göra skillnad, och dels reducerar behovet av detaljstyrning. Utgå därför från teamet, och sluta aldrig att utveckla det.

Öka takten i förbättringsarbetet med automation och Continuous Delivery

Continuous Delivery är processen för att omvandla ett funktionskrav till kundvärde. Tjänster och produkter kan kopieras, men kontinuerlig förbättring är källan till uthållig konkurrenskraft. För att accelerera detta förbättringsarbete bör repetitiva arbetsmoment automatiseras med hjälp av integrerade verktyg. Då kan rutinarbete läggas åt sidan och människorna kan fokusera på att skapa smartare lösningar och bättre kundupplevelser.

Microservices stöttar snabba leveranser

Med rätt teamkultur och en effektiv leveransprocess på plats behöver vi även utveckla vår arkitektur. Microservices är ett arkitekturparadigm avsedd att stödja förändring och snabb leverans. Löst kopplade tjänster som kan implementeras på timmar gör det möjligt att utveckla funktioner utan många av de flaskhalsar som råder i traditionell applikationsutveckling. Om teamen är rätt sammansatta, och processen är genomtänkt, kommer designbeslut driva mot en flexibel arkitektur med små tjänstekomponenter.

Minska beroenden med Containers i molnet

Cloudinfrastruktur förändrar traditionella antaganden om kostnad, skalbarhet och ledtid. Containerteknologi minskar beroenden och möjliggör säker förflyttning av komponenter mellan utveckling, test och produktion – samtidigt som dessa miljöer kan skalas flexibelt. Infrastruktur är komplext och förändras långsamt men når också kritiska brytpunkter, vilket sker i vissa branscher redan. Att införa molnteknologi och containerhantering är därför något som bör övervägas av många organisationer idag.

Framgångsrik förändring hänger på förmågan att samla talangfulla människor i team och skapa effektiva lösningar tillsammans. Odla en passionerad kultur som motiverar människor. Etablera och förbättra processen. Evolvera en ändamålsenlig arkitektur och utnyttja infrastrukturell innovation. När vi tänker helhet och tar kontrollerade steg tillsammans, ökar utsikterna att tillföra uthålligt värde.

Skriven av: Max Olsson, ansvarig för Agil Systemutveckling